Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bonsai Vlaanderen

Algemene voorwaarden

1. Identificatie

Vlaamse bonsaivereniging vzw

Merknaam conform de statuten Bonsai (in) Vlaanderen

Ondernemingsnummer: 420 504 601

Maatschappelijke zetel: Oude Molenstraat 120b3, 9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde

2. Lidmaatschap

Lid wordt men conform de bepalingen van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 21 januari 2022.

Alle bepalingen omtrent lidmaatschap, soorten leden, betalingen en uitreden als lid worden geregeld in artikel 4, 5, 6, 7 en 8. Deze artikels worden integraal opgenomen inde algemene voorwaarden en maken er integraal deel van uit:

Art 4; De vereniging telt vaste leden, toegetreden leden en ereleden

– Vaste leden genieten rechten zoals in de wet is voorzien met betrekking tot de algemene vergaderingen. Verder kunnen zij genieten van alle diensten en activiteiten van de vereniging.

– Vaste leden zijn toegetreden leden die worden voorgedragen, mits verkiezing in die afdeling, door een erkende afdeling.

– Toegetreden leden genieten van alle diensten en activiteiten van de vereniging. Zij kunnen de algemene vergaderingen niet bijwonen en kunnen daar bijgevolg geen rechten uitoefenen.

– Ereleden hebben een louter symbolische status waaraan geen rechten verbonden zijn, buiten het dragen van de titel.

– Ereleden worden verkozen door het bestuursorgaan met een twee derde meerderheid bij aanwezigheid of vertegenwoordigd zijn van minstens twee derde van de leden van het bestuursorgaan.

– Ereleden kunnen tegelijk ook vast lid of toegetreden lid zijn mits ze voldoen aan de voorwaarden.

– Ereleden blijven deze status behouden ook al betalen ze geen lidgeld aan de vereniging. Ze genieten dan niet van de diensten en activiteiten van de vereniging.

Art 5; De vereniging kent een lidgeld van maximum € 250 per jaar.

Art 6; Vaste leden en een toegetreden leden houden op lid te zijn als ze ophouden het lidgeld te betalen.

Vaste leden verliezen hun status als ze niet langer de steun van hun voordragende erkende afdeling genieten. Ze krijgen dan de status van toegetreden lid.

Tot uitsluiting van een lid, vast of toegetreden, om andere redenen dan het niet betalen van het lidgeld kan alleen de algemene vergadering beslissen. Opgeven van redenen is niet vereist.

Een lid kan ontslag indienen door een melding, schriftelijke of via een digitaal kanaal aan het bestuursorgaan.

Erelid is men voor het leven.

Art 7; Uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbenden ervan hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit wat dan ook vorderen.

Art 8; De vereniging mag geen vermogensvoordelen uitkeren of bezorgen aan leden, bestuurders of andere personen.